باضـــــی
انجمن رمز
پداگوژی ریاضی
مطالعات ریاضی
اخبار جامعۀ ریاضی
کتابخانۀ ریاضی
خرید بازی
خرید دوره

انستیتو ریاضیات سیستان 
آموزشِ ریاضیات را با بازی آمیخته است و با تولید بازی‌های فکریِ باکیفیت و طراحی و برگزاری دوره‌های متنوع، یادگیری را عمیق و لذت‌بخش می‌کند.​​​​​​​

المپـیـــــــــــــــاد

مدارس انرژی اتمی و سمپــاد

هزینه ثبت نام :

​​​​3.900.000 تومان

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1427

هزینه ثبت نام :

13.410.000 تومان

بخشی از هزینه‌ای که شما برای این دوره می‌پردازید صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد. ​​​​​​​

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1497

10.410.000 تومان

   3 میلیون تومان تخفیف به مناسبت آغاز سال تحصیلی   

مهلت استفاده از تخفیف : 30 مهر ماه 1401

هزینه ثبت نام :

1.890.000 تومان

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1427

هزینه ثبت نام :

450.000 تومان

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1497

هزینه ثبت نام :

345.000 تومان

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1497

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در جلسۀ مصاحبه، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

هزینه ثبت نام :

2.250.000 تومان

1.950.000 تومان

   300 هزار تومان تخفیف به مناسبت آغاز سال تحصیلی   

مهلت استفاده از تخفیف : 30 مهر ماه 1401

بخشی از هزینه‌ای که شما برای این دوره می‌پردازید صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد. ​​​​​​​

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1497

هزینه ثبت نام :

298.000 تومان

248.000 تومان

   50 هزار تومان تخفیف به مناسبت آغاز سال تحصیلی   

مهلت استفاده از تخفیف : 30 مهر ماه 1401

بخشی از هزینه‌ای که شما برای این دوره می‌پردازید صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد. ​​​​​​​

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1497

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

هزینه ثبت نام :

45.000 تومان

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1497

هزینه ثبت نام :

​​​​5.880.000 تومان

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شماره زیر  پیام دهید.

0910 224 1427

هزینه ثبت نام :

بخشی از هزینه‌ای که شما برای این دوره می‌پردازید صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد. ​​​​​​​

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شماره زیر  پیام دهید.

16.000.000 تومان

13.960.000 تومان

   2 میلیون و 40 هزار  تومان تخفیف به مناسبت آغاز سال تحصیلی   

مهلت استفاده از تخفیف : 30 مهر ماه 1401

0910 224 1497

هزینه ثبت نام :

2.489.000 تومان

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شماره زیر  پیام دهید.

0910 224 1427

هزینه ثبت نام :

949.000 تومان

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1427

هزینه ثبت نام :

849.000 تومان

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شماره زیر  پیام دهید.

0910 224 1427

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در جلسۀ مصاحبه، با ما تماس بگیرید.​​​​​​​

تماس با ما

هزینه ثبت نام :

​​​​7.449.000 تومان

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1427

هزینه ثبت نام :

​​​​4.949.000 تومان

بخشی از هزینه ای که شما برای این دوره می پردازید، صرف امور آموزشی در استان سیستان و بلوچستان خواهد شد.

در صورت تمایل جهت ثبت نام به شمارۀ زیر  پیام دهید.

0910 224 1427

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در جلسۀ مصاحبه، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما